Река "Марица"

Марица (гр. Έβρος, новогръцко произношение Еврос, старогръцко Хеброс, тур. Meriç, Мерич) . Реката извира от Маричините езера в Рила, тече на югоизток през Горнотракийската низина и се влива в Егейско море.Дължината от изворите ѝ в Рила до вливането и в Егейско море е 521,6 км.

Поречието се характеризира с богат повърхностен и подземен отток. Горното течение обхваща Рилската част на басейна и тази на Ихтиманска Средна гора до гара Белово и има изцяло планински характер. Средното течение е от гара Белово до края на Харманлийския пролом и обхваща по-голямата част от Горнотракийската низина. Долното течение започва от Харманлийския пролом и в пределите на България се третира до гр. Свиленград. Река Марица има към 100 по-значителни притока, които са разположени почти симетрично спрямо реката. От тях най-големите са: Сазлийка, Тополница, Въча, Стряма, Чепеларска. Притоците в западната част на поречието са по-водообилни за разлика от тези в източния район на басейна. Има богат потенциал от подземни води.
В миналото река Марица е била плавателна река от Белово надолу по течението. На нейните брегове, освен Пловдив, са основани много селища - сегашните градове Долна баня, Костенец, Белово, Пазарджик, Димитровград, Симеоновград, Харманли, Любимец, Свиленград и др.

Марица е най-пълноводната река в България и е с относително постоянен дебит. Нейният водосборен басейн обхваща голяма част от Южна България, от Стара планина до Родопите и от Рила до Сакар. Реката има близо 100 притока. По-големи нейни притоци са реките Тополница, Стряма, Въча, Чепеларска река, Арда и Тунджа.

Защитените зони по поречието на река Марица представляват природно местообитание на много растителни и животински видове като черна елша, бял бряст, бяла върба, малък корморан, поен лебед, голяма бяла чапла, черен щъркел, лалугер, видра, мишевиден сънливец, шипобедрена и шипоопашата костенурка, обикновен и балкански щипок, горчивка, маришка мряна, ръждива чапла, тръстиков блатар и други.
Проект, носещ името „Визит Марица" и възраждащ опитите от 70-те години на XX в. предвижда реката да стане плавателна в рамките на града. В Националната стратегията за развитие на туризама се обсъжда още възможността за изгараждане на увеселителни паркове с хотелска част.

reka marica

Община ПловдивСъвет по туризъм - ПловдивОбщински институт "Старинен Пловдив"Държавна агенция по туризмаМеждународен панаир "Пловдив"Асоциация на екскурзоводитеБългарска ресторантска и хотелска асоциация
Created by Inspire - Web Design and Software Solutions
Контакти
Sitemap